• Huis-aan-huis
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/Huis-aan-huis_1100px.jpg
 • Afvalsoorten
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/afvalsoorten.jpg
 • Milieustraten
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/milieustraten.jpg
 • Kringloopwinkels
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/kringloopwinkels.jpg
 • Zwerfafval
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/afvalprojecten.jpg
 • Contact
  http://www.afvalaanbieden.nl/images/slider/Contact_1100px.jpg
 

Inzameling snoeihout 2019

Snoeihout is zeer geschikt voor het opwekken van duurzame energie. Daarom wordt snoeihout afkomstig van onderhoud aan landschapselementen in het buitengebied tussen 25 februari en 22 maart 2019 ingezameld. Hiervoor moet u zich wel aanmelden! Dat kan tot en met 17 februari 2019.

 

Wat is een landschapselement?

Een landschapselement is een beplanting in een landelijke omgeving die bestaat uit inheemse boom- en struiksoorten. Deze beplanting is bijvoorbeeld een houtwal, een houtsingel, een bomenrij langs landbouwgronden of een hoogstamfruitboomgaard. Naaldhout is niet geschikt om te verwerken en wordt niet ingezameld. Het snoeihout dat niet wordt ingezameld kunnen particulieren aanbieden bij de groenstraat in Haps of bij één van de minimilieustraten in het Land van Cuijk en Boekel volgens de daar geldende regels.

 

Voorwaarden voor het aanbieden van snoeihout

Alleen als het snoeihout aan onderstaande kwaliteitseisen voldoet, kan het gebruikt worden voor het opwekken van duurzame energie. Daarom dient het snoeihout aan de volgende voorwaarden te voldoen. Wanneer het aangeboden snoeihout niet voldoet aan de voorwaarden wordt het snoeihout niet geaccepteerd.

 

 • Alleen aanmeldingen die uiterlijk op 17 februari 2019 bij ons binnen zijn, worden in behandeling genomen.
 • Het snoeihout dient vóór 25 februari 2019 op één hoop te zijn gelegd.
 • Het is uitsluitend schoon snoeihout zonder blad. Coniferen, bladhoudende takken, naaldhout, boomstronken, timmerhout, en dergelijke worden niet geaccepteerd.
 • Aan het snoeihout mag geen zand/grond zitten.
 • Het snoeihout mag maximaal 7 meter lang zijn.
 • De aan te bieden hoeveelheid snoeihout is minimaal 4 m3 .
 • Het snoeihout moet op één grote hoop aangeboden worden (géén meerdere losse hopen of een dijk van snoeihout, maar zoveel mogelijk één grote berg/hoop maken).
 • Het snoeihout mag maximaal 6 meter vanaf een verharde weg op een hoop liggen, zodat het geladen kan worden; echter wel op eigen perceel en niet op openbaar terrein.
 • De houthoop moet via een verharde weg goed bereikbaar zijn voor een vrachtauto met kraan (denk aan bomen en andere obstakels die in de weg kunnen staan).
 • Aanbieders zijn verantwoordelijk voor het snoeihout tot het moment van ophalen; dus ook voor vervuiling of brandstichting door derden.
 • Het snoeihout is afkomstig van onderhoud aan erf- of landschappelijke beplantingen (landschapselementen); dus geen snoeihout afkomstig van boomkwekerijen, fruittelers e.d., omdat dit bedrijfsafval betreft.
 • Het snoeihout is afkomstig van partijen binnen de gemeenten in het Land van Cuijk en Boekel die in het verleden mee hebben gedaan aan het convenant erfbeplanting; deze partijen kunnen zowel binnen als buiten de bebouwde kom het snoeihout aanbieden.


Wanneer het aangeboden snoeihout niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden wordt het snoeihout niet geaccepteerd en wordt u geacht dit zelf op de juiste manier af te voeren.

 

Aanmelden

Als u snoeihout wilt laten ophalen, moest u zich aanmelden. Dit kon tot en met 17 februari 2019. De aanmelding is inmiddels dus gesloten. Wanneer uw aanmelding op tijd bij Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel binnen was én aan de overige voorwaarden voldoet dan wordt dit tussen 25 februari en 22 maart 2019 opgehaald.